SMMM Yeterlilik

Kurs Bilgileri

SMMM staja başlamaya yönelik her hafta deneme sınavı

Toplam 210 Saat

Her ders için ayrı hazırlanmış yaprak test ve ders notları

Ferhat Yıldız koordinatörlüğünde dev kadro!

Ders Programı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE STANDARTLARI
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI
MALİYET MUHASEBESİ MESLEK HUKUKU
MUHASEBE DENETİM HUKUK

 

SMMM Hakkında Tüm Bilgiler

Staja Başlama sınavına kimler girebilir

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, üniversitelerin Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Bankacılık, Siyasal bilimler gibi bölümlerinden mezun olan öğrenciler için önemli bir meslektir. Yaptıkları işler bakımından (Tahkim, bilirkişilik, rapor düzenlemek vb.) diğer mesleklere göre maddi imkanları daha fazla olan meslektir.

Serbest muhasebeci mali müşavirler aşağıdaki işleri yaparlar;

 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
 • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak

Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için öncelikle staja başlama sınavını kazandıktan sonra 3 yıl staj yapılmakta, staj süresi dolduktan sonra yeterlilik sınavına girilmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olanlar Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olmaya hak kazanmaktadırlar. Staja başlama sınavı Mart, Temmuz ve Ekim dönemlerinde olmak üzere yılda üç kez yapılmaktadır.

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

Staja başlama sınavında ilk girişte başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. Bu sınav hakkını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlardan isteyenler yeniden staj dosyası açtırarak tekrar aynı sınava 10 kez girme hakkını kazanabilirler.

ALAN BİLGİLİSİ TOPLAM 100 SORU

DERS ADI

SORU SAYISI

GENEL MUHASEBE

18

MUHASEBE STANDARTLARI

7

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ

1

MALİYET MUHASEBESİ

8

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

8

MUHASEBE DENETİMİ

16

EKONOMİ

6

MALİYE

6

MESLEK HUKUKU

6

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

6

VERGİ HUKUKU

6

TİCARET HUKUKU

6

BORÇLAR HUKUKU

6

Sınavda 30 adet Genel Kültür ve Genel Yetenek, 100 adet de Alan bilgisi olmak üzere toplam 130 adet soru yer almaktadır. Sınav değerlendirmesinde, Genel Kültür ve Genel Yetenek soruları %20, alan bilgisi soruları ise %80 üzerinden değerlendirilmektedir.

Sınavın Genel Kültür ve Genel Yetenek bölümünde yabancı dil de yer almaktadır. Yabancı dil İngilizce, Almanca ve Fransızca’yı kapsamaktadır. Sınava katılacak adayların yabancı dil bölümünden İngilizce, Almanca ve Fransızcadan hangi dili tercih edeceklerini belirtmeleri gerekmektedir.

2016 yılından önce dosya açtırarak sınava başvurmuş ve sınavda başarılı olamamış adaylar, bu dosyalarına bağlı sınav hakları bağlamında yabancı dil konusundan sorumlu olmadan 2016 düzenlemelerine göre sınava katılmaya devam edeceklerdir.

Sınavlarda başarılı olamama nedeniyle, 2015 yılının son sınavını takiben yeniden dosya açtıracak olan adaylar “Yabancı Dil” konusunu da kapsayan yeni düzenlemelere göre sınava katılacaklardır.

Adaylar staja başlama sınavını kazandıktan sonra, staj başlatabilmeleri için, Mayıs, Eylül veya Ocak aylarının 10. Gününe kadar sigorta girişini yapmaları ve matbu evrakları belirtilen tarihe kadar ilgili odalara teslim etmeleri gerekir.

Staja başlama sınavını kazananlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama dönemini takip eden 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.

Staja başlama sınavında başarılı olan adaylar, bir serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir gözetiminde staj yapabilir veya bir firmada imza yetkilisi olarak muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu olarak çalışabilir.

 1. Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri,
 2. 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri,
 3. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile aynı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen hizmet süreleri,
 4. 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri,
 5. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri,
 6. 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri,
 7. Vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri,
 8. Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,
 9. Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve denetiminde bunların sayısını geçmemek üzere, oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olan aday meslek mensuplarının staja başlama sınavını kazandıkları tarihten itibaren, staj koşullarını yerine getirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri,
 10. Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri

Staj süresinden sayılmaktadır.

Adaylar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı için yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlilik sınavında başarılı olanlar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesini almaya hak kazanırlar.

Yeterlilik sınavına girecek adaylar aşağıdaki derslerden sorumlu tutulacaklardır;

 1. Finansal Muhasebe
 2. Finansal Tablolar ve Analizi
 3. Maliyet Muhasebesi
 4. Muhasebe Denetimi
 5. Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
 6. Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku), Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
 7. Sermaye Piyasası Mevzuatı

Adaylar her dersten ayrı sınava alındıkları için istedikleri dersin sınavına girip başarılı olabilmektedirler. Bu da adayların derslerin bir kısmını bir dönemde, diğer kısmını da daha sonraki dönemde verme imkanı tanımaktadır.

SMMM yeterlilik sınavı, Mart, Temmuz ve Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda 3 kez yapılmaktadır.

Stajını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına katılmaları gereklidir.

Sınav 7 dersten oluşmakta olup, ders geçme notu 50’dir. Ancak sınavlarda başarılı olup ruhsat almaya hak kazanmak için, not ortalaması 60 olmalıdır. Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen staj notu ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilmektedir. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav haklarını süresinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar, altı ay süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

Geçmiş olduğu bir dersten not yükseltmek amacıyla tekrar sınava katılan adayın bu dersten almış olduğu en yüksek not, ortalama hesabında dikkate alınır.

Yeminli Malî Müşavir Olabilmenin Koşulları

 1. En az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak,
 2. Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,
 3. Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak,

Şartları aranır.

Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen (5786 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008)hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile (*) hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. 

Yeminli Malî Müşavirlik Mesleğinin Konusu

 1. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 2. Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Bu işlerin yanında Kanunun 12. maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.

Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.